VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Prelude-reklama s.r.o.
PREAMBULE
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky („podmínky“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti Prelude-reklama s.r.o., sídlem Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1471/77, PSČ: 169 00, IČ: 241 33 485, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 181646 („Prelude-reklama“) a jejích odběratelů („zákazník“).
 • Veškeré obchodní vztahy se řídí těmito podmínkami a právním řádem České republiky. Pokud se podmínky odchylují od dispozitivních právních norem, platných a účinných na území České republiky, mají před těmito normami přednost. Případná ujednání odchylující se od těchto podmínek musí mít vždy písemnou podobu a musí být potvrzeny oběma smluvními stranami. Zákazník odesláním závazné objednávky nebo podpisem smlouvy (objednávky) stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se obchodní závazkový vztah mezi Prelude-reklama a zákazníkem řídil těmito podmínkami. Podmínky jsou umístěny na webových stránkách Prelude-reklama, o čemž je zákazník předem informován. Za písemnou formu se pro účely těchto podmínek považuje i zaslání písemností prostřednictvím elektronické pošty.
1. Vymezení obchodního vztahu
Zákazníky Prelude-reklama jsou zpravidla osoby, uzavírající smluvní vztah v rámci své podnikatelské činnosti. V případě, že je zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Orgánem stanoveným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.
2. Použití podmínek
Tyto podmínky v souladu s ust. § 1751 OZ určují další obsah objednávek zákazníka nebo jakýchkoli jiných návrhů na uzavření smluv mezi Prelude-reklama a zákazníkem týkajících se zhotovení a dodání zboží či služeb Prelude-reklama. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto podmínek přednost.
3. Objednávka a její potvrzení
 • Objednání zboží nebo služby zákazníkem musí mít vždy písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná e-mailem na účet v doméně @prelude-reklama.cz. Zákazník je oprávněn učinit ústní objednávku pouze v případě, že ji nejpozději ve lhůtě 24 hodin potvrdí společnosti Prelude-reklama písemnou formou. Nebude-li objednávka potvrzena písemnou formou dle předchozí věty, není Prelude-reklama povinna objednávku akceptovat.
 • Objednávka musí obsahovat tyto údaje: specifikace služby nebo výrobku, požadované množství, nejpozdější termín dodání, místo dodání, způsob dopravy a platby, obchodní název zákazníka, přesnou adresu jeho sídla, jméno osoby, oprávněné jménem zákazníka jednat, včetně telefonického a e-mailového spojení, IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, fakturační adresu, liší-li se od adresy sídla. Je-li zákazníkem fyzická osoba nepodnikající, uvádí jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, případně kontaktní adresu, fakturační adresu, liší-li se od trvalého bydliště, telefonické a emailové spojení. Objednávka platí za přijatou pouze tehdy, je-li Prelude-reklama písemně potvrzena. Je-li zakázka přijímána osobně v kanceláři Prelude-reklama, musí zákazník poskytnout všechny výše uvedené informace. Potvrzením objednávky klient stvrzuje souhlas s těmito podmínkami.
4. Povinnosti a odpovědnost zákazníka
 • Zákazník se zavazuje připravit a doručit Prelude-reklama veškeré podklady a informace potřebné k provedení zakázky. Lhůta pro realizaci zakázky započne běžet až doručením všech řádných a úplných podkladů.
 • U všech zakázek, jejichž součástí je grafické zpracování návrhu, bude zákazník vyzván k provedení korektury grafického návrhu, obvykle na základě zaslaného návrhu v náhledu elektronickou cestou (e-mailem, soubor PDF, případně JPEG).
 • Prelude-reklama se zavazuje vyrobit zboží v souladu s návrhem, který byl při korektuře odsouhlasen.
 • Schválením korektury přebírá zákazník odpovědnost za případné grafické chyby, v případě textů i za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Zákazník nese odpovědnost za takto vzniklé vady na zboží a je povinen vyrobené zboží uhradit. Případná nová výroba bezchybného výrobku je považována za novou zakázku, kterou je zákazník povinen uhradit na své náklady.
 • U všech zakázek, jejichž podklady jsou v kompletní podobě dodány zákazníkem, nese zákazník veškerou odpovědnost za grafickou, jazykovou a gramatickou úplnost a správnost výrobku.
 • Zákazník odpovídá za obsah, pravdivost obsahu, technickou a grafickou kvalitu veškerých předaných podkladů jako celku a prohlašuje, že je oprávněn předané podklady dále použít za účelem realizace zakázky, je nositelem autorských práv k předaným podkladům. Zákazník zároveň ručí za to, že poskytovanými údaji nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit Prelude-reklama veškeré škody a náklady, které by mu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).
5. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy
 • Chce-li zákazník zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit Prelude-reklama, a to písemnou formou s telefonickým ověřením doručení.
 • Zrušení objednávky v době výroby není možné; zákazník je v takovém případě povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši. Do doby výroby se počítá časový úsek od zakoupení materiálů na konkrétní zakázku po její předání zákazníkovi.
 • Požaduje-li zákazník zrušení objednávky v době, kdy ještě nedošlo k nákupu materiálu, ale bylo již započato s grafickými pracemi na zakázce, eventuálně jiné započaté práce s plněním zakázky související, je povinen uhradit provedené práce.
 • Zákazník bere na vědomí, že dle ust. § 1837 a násl. OZ, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží zhotoveného nebo upraveného podle přání zákazníka.
 • Nárok pro odstoupení od smlouvy je právo spotřebitele dle ust. § 1829 a násl. OZ. V případě zakázky realizované mezi podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti nárok na odstoupení od smlouvy nevzniká.
6. Kvalita výrobků a služeb
 • Prelude-reklama se zavazuje dodat výrobky či služby objednané zákazníkem v množství, kvalitě a provedení na trhu obvyklém.
 • Požaduje-li zákazník nestandardní kvalitu či provedení výrobku, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací nestandardní vlastnosti výrobku.
 • Zákazník bere na vědomí, že z technologických důvodů se může výsledný výrobek lišit v rozměrech až o 2 %. U objednávek čítajících větší množství totožných výrobků, může výskyt nekvalitních výrobků činit až 5 % z celkového počtu výrobků.
7. Ceny výrobků a služeb
 • Ceny výrobků a služeb jsou stanoveny na základě rozpočtu (kalkulace). Kalkulace je zasílána v písemné formě zákazníkovi ke schválení. Bez písemného schválení kalkulace zákazníkem není Prelude-reklama povinna zahájit realizaci zakázky.
 • V případě větší časové náročnosti nebo jiných víceprací, vzniklých v průběhu zpracování zakázky v oblasti grafické přípravy zakázky, mající za následek zvýšení ceny grafické přípravy zakázky do ... ..... % z původně sjednané ceny, je Prelude-reklama povinna o tomto zákazníka ihned informovat. Pokud zákazník s tímto navýšením nebude souhlasit má právo odstoupit od smlouvy (objednávky). Je však povinen Prelude-reklama uhradit tu část grafických prací, které již byly na zakázce provedeny.
8. Autorská práva
 • Autorská práva k firemním značkám, logům apod., jež jsou vytvářeny Prelude-reklama pro zákazníka, náleží po zaplacení plné výše sjednané ceny zákazníkovi.
 • Prelude-reklama si vyhrazuje právo použít svůj copyright na všech výrobcích, kde jej lze použít bez toho, aby toto užití bylo na újmu práv zákazníka a dále uvádět realizovaná loga, výrobky či značky k referenčním účelům.
 • Prelude-reklama si vyhrazuje právo pořídit na vlastní náklady fotodokumentaci, videozáznam, či vzorek výrobků a tyto záznamy či vzorky využít pro své reklamní účely i bez souhlasu zákazníka, včetně obchodního názvu klienta a data vzniku.
9. Platební podmínky
 • Zákazník provádí úhradu zboží a služeb prostřednictvím jednoho zvoleného způsobu:
  1. Platba předem - zboží bude předáno do produkce až okamžikem, kdy bude sjednaná částka připsána na účet Prelude-reklama. Bankovní spojení a celková částka k úhradě bude zákazníkovi zaslána e-mailem.
  2. V případech, kdy nebude prováděna platba předem, je Prelude-reklama oprávněna vyžadovat zálohu na zboží nebo služby ve výši 50 % z ceny zakázky včetně DPH.
  3. Bankovním převodem - při dlouhodobé spolupráci může zákazník zažádat o tuto bezhotovostní formu platby s 14 denní splatností, nebude-li ve smlouvě stanoveno jinak.
  4. Hotově při osobním převzetí - zákazník obdrží e-mailem nebo telefonicky informaci o vyhotovení zakázky, kterou si bude moci převzít v provozní době na adrese provozovny Prelude-reklama. Po zaplacení celkové částky mu bude zboží vydáno. Tento způsob je možný pouze u zakázek, jejichž celková hodnota nepřesáhne zákonem stanovený limit vč. DPH. U zakázek s vyšší hodnotou platí bod A.
  5. Hotově přepravci - při objednání doručení zboží kurýrem či jiným přepravcem, je zákazník povinen uhradit zboží v hotovosti příslušnému přepravci, případně jej uhradit předem v hotovosti či bankovním převodem. V opačném případě nebude zboží zákazníkovi vydáno.
 • Prelude-reklama má právo určit zákazníkovi způsob úhrady. O tomto je zákazník informován již před uzavřením smlouvy (odesláním závazné objednávky).
 • Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve sjednané lhůtě splatnosti.
 • Pro případ, že zákazník nesplní svou povinnost uhradit řádně a včas jakýkoli finanční závazek vyplývající pro něj ze smlouvy uzavřené s Prelude-reklama nebo těchto podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy nebo obchodního vztahu (zejména závazek uhradit cenu zboží a služeb či její část, zaplatit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení), je Prelude-reklama oprávněna využít 3. osobu za účelem vymožení pohledávky za zákazníkem, přičemž zákazník je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutností takového vymáhání. Zákazník pro tento případ souhlasí s předáním veškerých dokumentů nutných k vymáhání pohledávky této 3. osobě týkajících se příslušné zakázky. Prelude-reklama není povinna předem informovat zákazníka o předání pohledávky 3. osobě k vymáhání.
10. Smluvní pokuty a další poplatky
 • Pokud si zákazník, který si jako způsob odběru zakázky zvolil osobní odběr v sídle Prelude-reklama i přes písemnou výzvu nepřebere zboží ve lhůtě 14 dnů, je Prelude-reklama oprávněna s tímto zbožím naložit dle svého uvážení, případně zlikvidovat. Toto však nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit kupní cenu, či náhradu škody, jakož i další náklady související.
 • Pokud si zákazník, který si jako způsob odběru zakázky zvolil přepravu prostřednictvím smluvní přepravní služby, zakázku od této nepřebere a ta je následně vrácena zpět Prelude-reklama je tato oprávněna zboží zlikvidovat či jej jinak využít, případně na přímou písemnou žádost zakázku opětovně zákazníkovi zaslat. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit Prelude-reklama náklady za opětovné zaslání.
 • V případě, že na straně zákazníka dojde k prodlení se zaplacením sjednané ceny delší než 30 pracovních dnů od data splatnosti faktury, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši ........... .......% dlužné částky bez DPH. Výši pokuty obě strany pokládají za přiměřenou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty zákazníkovi.
 • Vznikem povinnosti zákazníka uhradit smluvní pokutu není dotčeno právo Prelude-reklama na náhradu škody ani na úroky z prodlení ve smluvní či zákonné výši.
11. Prodlení a úroky z prodlení
 • Zákazník je v prodlení, nesplní-li svůj závazek zcela k poslednímu dni lhůty určené pro splnění jeho závazku.
 • Je-li zákazník v prodlení se zaplacením dohodnuté ceny, nebo její části, náleží Prelude-reklama úroky z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
12. Záruka a reklamace
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prelude-reklama za vady, včetně záruční odpovědnosti Prelude-reklama, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. OZ).
 • Reklamace na použitý materiál lze uplatnit pouze v záruční době stanovené výrobcem materiálu.
 • Prelude-reklama odpovídá za vady, které má zboží či služba v okamžiku předání zákazníkovi nebo v okamžiku předání dopravci k dodání zákazníkovi a dále pak za vady, které se vyskytnou v záruční době. Reklamaci zjevných vad je nutno uplatnit při převzetí zboží nebo služeb, skryté vady nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od převzetí. Zákazník je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce zásilku zkontrolovat. Zjevné poškození zásilky musí být dopravci oznámeno písemně v okamžiku převzetí. Takovou zásilku není zákazník povinen převzít. Je-li zásilka zjevně poškozena a zákazník přesto písemně poškození nevytkne a zásilku převezme, má se za to, že převzal zásilku nepoškozenou. Skryté poškození zásilky je zákazník povinen písemně oznámit nejpozději do 5 dnů po doručení zásilky.
 • Reklamace musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) služby nebo zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) služby nebo zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného použití či používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí stranou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • Prelude-reklama je povinna o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně zákazníka ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena jeho písemná reklamace.
 • Prelude-reklama není povinna upozornit zákazníka na zjevnou chybu, kterou v jeho zadání nalezne a došlo-li v důsledku takové chyby k vadě zboží či služby, nenese za ni odpovědnost.
 • Jakékoli chyby, byť vzniklé nesprávným přepisem údajů z původního zadání zákazníka, ale odsouhlasené korekturou, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoli nárokům k náhradě škody.
 • Prelude-reklama též neodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií - tzn. barvy na monitoru nemusejí odpovídat barvám v tisku. Vzhledem k technickým specifikům digitální tiskové technologie používané pro tisk nemůže zákazník trvat na přesné barevné shodě zadaných barev (v jakémkoli standardu CMYK, PANTONE apod.), pokud si výslovně nevyžádal před tiskem zaslání fyzického výtisku poštou ke korektuře s výsledným tiskem. Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že rozhodující slovo v technických otázkách nesouladu výsledného tisku s jeho původní představou je na straně Prelude-reklama.
 • Oprávněně lze reklamovat pouze zboží, které by mělo obsahový nesouhlas s potvrzenou korekturou. Taková reklamace bude vyřízena ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena v písemné formě Prelude-reklama.
 • V případě uznání oprávněné reklamace zákazníka, se Prelude-reklama zavazuje neprodleně a na vlastní náklady provést opravu, poskytnout slevu z ceny nebo dodat náhradní zboží dle schválené korektury v uvedeném množství.
13. Povinnosti Prelude-reklama
 • Prelude-reklama se zavazuje postupovat při výrobě s náležitou péčí.
 • Dojde-li v době realizace zakázky ke změnám vstupních cen materiálů nebo odsouhlasených technologií, které budou mít vliv na konečnou cenu zboží či služeb, je Prelude-reklama povinna oznámit zákazníkovi, že k takové změně došlo.
 • Prelude-reklama se zavazuje dodat zboží a služby na místo, které ve smlouvě určí zákazník. Není-li dohodnuto jinak, hradí dopravu zákazník.
 • Prelude-reklama se zavazuje dodat zboží a služby v dohodnutém termínu. Nelze-li ze závažných důvodů tento termín dodržet, neprodleně o tom informuje zákazníka. Prelude-reklama však není v prodlení, bylo-li nedodržení termínu způsobeno nedostatkem součinnosti na straně zákazníka.
 • Prelude-reklama je povinna zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k zákazníkovi, se kterými se během smluvního vztahu seznámila. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.
 • Prelude-reklama, jako správce osobních údajů („Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení“), informuje své zákazníky („Subjekt údajů“) o tom, že: Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Základní informace o rozsahu zpracování osobních údajů a poučení Subjektů údajů je k dispozici na webových stránkách Prelude-reklama v záložce http://www.prelude-reklama.cz/gdpr.php.
14. Povinnosti zákazníka
 • Zákazník je povinen poskytnout Prelude-reklama všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění jejího závazku.
 • Zákazník je povinen poskytnout Prelude-reklama veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky.
 • Výše uvedené informace je zákazník povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ nesplnění takovéto povinnosti řádně a včas si Prelude-reklama vyhrazuje posunutí termínu předání výrobku nebo služeb o časový okamžik odpovídající prodlení zákazníka. Pokud není potřebná součinnost poskytnuta ani v dodatečně stanovené lhůtě, je Prelude-reklama oprávněna odstoupit od smlouvy od samého počátku a požadovat úhradu nákladů s nesplněním takové povinnosti souvisejících.
 • Zákazník je povinen převzít výrobky či služby ve sjednaném termínu a na sjednaném místě.
 • Zákazník je povinen zaplatit cenu ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem.
15. Přechod vlastnictví
Vlastnictví ke zhotovené věci přechází na zákazníka až po předání výrobku a po zaplacení celé kupní ceny včetně DPH.
16. Platnost podmínek
 • Podmínky jsou platné od data vyhlášení.
 • Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoli důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.
 • Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Prelude-reklama si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.
17. Závěrečná ustanovení
Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1. 2019
Sídlo firmy:
Prelude-reklama s.r.o.
Hloubětínská 16/11
Praha 14 - Hloubětín
198 00
Socální sítě:
All rights reserved © 2023 Prelude-reklama s.r.o.